Српски

Serbía
Serbía

Српски (Srpski)

Uputstva stranim dr?avljanima u vezi op?tinskih izbora 2006 godine

Op?tinski izbori će biti odr?ani 27. maja 2006. godine. Pravo glasanja na op?tinskim izborima imaju stiču svi strani dr?avljani koji na dan glasanja imaju navr?enih 18 godina, a koji su imali prijavljeno mesto boravka na Islandu bez prekida pet godina pre dana izbora, odnosno od 27. maja 2001. Na internet stranici za izbore Ministarstva socijalnih pitanja. www.kosningar.is se nalaze informacije za lica koja ?ele da se kandiduju za mesto u organima op?tinske uprave.

Danski, finski, norve?ki i ?vedski dr?avljani imaju pravo glasanja na Islandu nakon ?to su imali prijavljeno mesto boravka u zemlji bez prekida tri godine pre dana izbora, odnosno od 27. maja 2003.

Da li treba zatra?iti upis na listu birača?

Ne. Svi građani koji su imali prijavljeno mesto boravka u op?tini tri nedelje pre dana izbora i prema zakonu o glasanju imaju pravo glasa, upisani su na listu birača u toj op?tini. Građani imaju pravo glasanja samo u op?tini u kojoj su prijavljeni. Lista birača se sastavlja prema informacijama iz Islandskog biroa za statistiku, popisa stanovni?tva. Zbog toga nema potrebe upisivati se posebno na listu birača, kao ?to se radi u mnogim drugim zemljama. Ukoloko lice nije upisano u listu birača, ne mo?e mu se dozvoliti da glasa. Građani koji su se selili iz jedne op?tine u drugu du?ni su promenu adrese prijaviti Islandskom birou za statistiku najkasnije do 5. maja 2006 da bi dobili pravo glasa u op?tini. Formular za promenu adrese je moguće dobiti u birou za statistiku, ili na internet stranici www.hagstofa.is 

Ukoliko niste sigurni da li ste upisani na listu birača, mo?ete to proveriti kod Islandskog biroa za statistiku, popisa stanovni?tva. Liste birača su dostupne javnosti najmanje 10 dana pre dana izbora. Liste birača se najče?će nalaze u op?tinskim kancelarijama, čiji slu?benici daju detaljnije informacije. 

Gde se glasa?

Postoje dve mogućnosti glasanja. Većina birača daju svoj glas na izbornim mestima 27. maja 2006. Op?tinska rukovodstva će pravovremeno objaviti lokaciju glasačkih mesta i u kojem će vremenu biti otvoreni. U op?tinskim kancelarijama je moguće dobiti informacije na kojem izbornom mestu je birač upisan. Najče?će se izbori odvijaju u prostorijama osnovnih ?kola u op?tinama. 

Ukoliko se birač bude nalazio u inostranstvu ili bude sprečen iz nekog drugog razloga da dođe na glasačko mesto 27. maja, moguće je glasati pre dana izbora. U tom slučaju se treba prijaviti u op?tinsku upravu (sýslumađur) i zatra?iti glasanje izvan izbornog dana i mesta. Takođe je moguće dati svoj glas pri islandskim ambasadama i konzulatima u inostranstvu. Glasanje izvan izbornog dana i mesta počinje 3. aprila 2006. 

Kako se glasa?

Glasanje je tajno i zbog toga ne mo?ete videti kako drugi glasaju. Pri dolasku na mesto glasanja potrebno je imati uza se bilo kakvu vrstu legitimacije sa fotografijom, npr. vozačku dozvolu ili platnu karticu. Pri dolasku na mesto glasanja glasački odbor proverava da li je građanin upisan na listu birača. Zatim mu se daje glasački listić i upućuje ga se u glasačku kabinu. Glasanje se odvija pojedinačno. Birač stavlja „x” ispred slova koji označava političku listu za koju on ?eli dati svoj glas. Va?no je da se ne pi?e ni?ta kod drugih političkih lista ili bilo gde na glasački listić jer se on zbog toga mora proglasiti neva?ećim. Nakon ?to je dao svoj glas, birač savija listić tako da se slova okreću unutra, odlazi do glasačke kutije i stavlja listić u nju. Zabranjeno je pokazati listić i za koga se glasalo glasačkom odboru ili drugim prisutnim osobama. 

U svim većim op?tinama se na izbornim listama nalaze imena kandidata. U ponekim manjim op?tinama se glasanje odvija tako da birač pi?e na glasački listić imena kandidata za glavno i pomoćno mesto kojima on ?eli dati svoj glas. Ukoliko je potrebno, mo?ete poneti sa sobom u glasačku kabinu popis imena kandidata. 

Prilikom glasanja izvan izbornog dana i mesta glasač je du?an napisati ili ?tambiljem udariti slovo one političke liste za koju ?eli glasati. Slu?benici op?tinske uprave daju uputstva pri glasanju. 

Izbori će biti zavr?eni u večernjim časovima subote 27. maja, na većini mesta u 22:00. Svi glasovi će do tada biti izbrojani i rezultati objavljeni u medijima. Prazni i poni?teni listići se posebno broje i njihov broj će biti objavljen. 

Stođval