ภาษาไทย

TŠland
TŠland

ภาษาไทย (paasaa-tai)

คำแนะนำสำหรับผู้ที่มีสัญชาติอื่นๆอันเนื่องมาจาก การเลือกตั้งเจ้าหน้าที่บริหาร ในเขต เทศบาลของประเทศไอซ์แลนด์ ประจำปี 2006

การเลือกตั้งทั่วไปสำหรับผู้บริหารส่วนท้องถิ่นนั้น จะมีขึ้นในวันที่ 27 พฤษภาคม 2006 นี้ ชาวต่างชาติที่ลงทะเบียนอาศัยอยู่ที่ไอซ์แลนด์ นานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาครบห้าปีก่อนวันเลือกตั้ง ขึ้นไป นั่นคือต้องโยกย้ายมาอยู่ที่ประเทศไอซ์แลนด์ก่อนวันที่ 27 พฤษภาคม 2001 จึงจะมีสิทธิเลือกตั้งผู้บริหารส่วนท้องถิ่น สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเข้ามาเป็นผู้บริหาร ก็สามารถหาข้อมูลได้ที่ เวปไซท์ข่าวสารข้อมูลการเลือกตั้งของกระทรวงการสังคม

สำหรับบุคคลที่มีสัญชาติเดนนิส, ฟินแลนด์, นอร์ดิก และสวีดิสนั้น ตามกฏหมายแล้ว มีสิทธิในการเลือก แต่ต้องลงทะเบียนอาศัยอยู่อย่างถาวร ที่ประเทศไอซ์แลนด์ครบ 3 ปีก่อนวัน เลือกตั้ง นั่นคือต้องโยกย้ายมาอยู่ที่ประเทศไอซ์แลนด์ก่อนวันที่ 27 พฤษภาคม 2003

ข้าพเจ้ามีความจำเป็นในการ ขอลงทะเบียนแจ้งความจำนงค์ในการเลือกตั้งหรือไม่?

ท่านไม่ต้องแจ้งความจำนงค์แต่ประการใด เพียงแต่ท่านจะต้องลงทะเบียนที่อยู่อาศัย ในเขตเทศบาล นั้นๆก่อนวันเลือกตั้งสามอาทิตย์ และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนในการเลือกตั้ง ชื่อของท่านก็จะปรากฏอยู่ในรายชื่อของผู้มีสิทธิในการเลือกตั้ง ซึ่งได้รายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อ มาจากสำนักงาน ทะเบียนสถิติแห่งชาติไอซ์แลนด์ ท่านไม่ต้องทำการลงทะเบียนโดยเฉพาะเจาะจงเพื่อการเลือกตั้งดังเช่นในประเทศอื่นๆ บุคคลที่ไม่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ก็จะไม่มีสิทธิในการเลือกตั้ง สำหรับบุคคลที่โยกย้ายถิ่นฐานระหว่างเขตเทศบาลนั้น จะต้องกรอกใบคำร้องแจ้งย้าย ทะเบียนบ้าน ที่สำนักงานทะเบียนสถิติ ก่อนวันที่ 5 พฤษภาคม 2006 ใบคำร้องเพื่อแจ้งการโยกย้ายที่อยู่อาศัย ขอได้ที่สำนักงานเขต หรือที่เวปไซท์ของสำนักงานทะเบียนสถิติแห่งชาติไอซ์แลนด์

สำหรับผู้ที่ไม่แน่ใจว่ามีชื่อของท่านในทะเบียนหรือไม่ ก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงาน ทะเบียนสถิติแห่งชาติไอซ์แลนด์ ซึ่งตามปรกติแล้วทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จะจัดเตรียมไว้ 10 วันล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่ทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้น จะเก็บไว้ที่สำนักงานเขตฯต่างๆ ซึ่งสามารถสอบถามรายละเอียด ได้จากเจ้าพนักงานประจำเขตนั้นๆ

จะเลือกตั้งได้ที่ไหน?

สามารถทำการเลือกตั้งได้สองวิธีด้วยกัน แต่ส่วนใหญ่จะมาทำการเลือกตั้งในวันที่ 27 พฤษภาคม 2006 ทางสำนักงานเขตฯ จะเป็นผู้ประกาศก่อนล่วงหน้าเกี่ยวกับสถานที่ที่ใช้ในการเลือกตั้ง หรือเปิดรับเลือกตั้งเวลาเท่าไร สามารถสอบถามข้อมูลได้จากสำนักงานเขตฯว่า ชื่อของท่าน ลงทะเบียนไว้ที่บริเวณใด ตามปรกติบริเวณเลือกตั้ง จะจัดตั้งที่โรงเรียนประถม-มัธยมศึกษาที่อยู่ในเขตฯ

หากท่านไม่ได้อยู่ในเขตเลือกตั้งในวันที่ 27 พฤษภาคม ดังเช่น ท่านอยู่ต่างประเทศในวันที่มีการ เลือกตั้ง และท่านมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการเลือกตั้ง ท่านสามารถไปขอเลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งได้ ที่สำนักงานอำเภอของเขตฯ หรือท่านสามารถขอใช้สิทธิเลือกตั้งได้ที่ สถานทูต หรือสถานกงสุลของประเทศไอซ์แลนด์ ที่ตั้งอยู่ในประเทศที่ท่านอยู่ได้ กำหนดเลือกตั้งก่อน วันเลือกตั้งนั้น จะเริ่มในวันที่ 3 เมษายน 2006 ที่สำนักงานอำเภอ

ข้าพเจ้าจะทำการเลือกตั้งอย่างไร?

ในการเลือกตั้งนั้นเป็นความลับ จะไม่มีผู้ใดทราบว่าท่านเลือกผู้ใด สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ท่านจะลืม เสียไม่ได้ในการมาเลือกตั้งได้แก่ บัตรประจำตัว, ใบขับขี่ หรือบัตรเครดิตที่มีรูปถ่ายของท่าน หากผู้ที่ต้องการเลือกตั้ง แต่ไม่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนรายชื่อ ก็ไม่มีสิทธิที่จะทำการเลือกตั้ง ขั้นตอนในการเลือกตั้งนั้น คณะกรรมการในการเลือกตั้ง ที่คอยให้บริการอยู่ภายในบริเวณเขตเลือกตั้ง จะเป็นผู้ตรวจรายชื่อของผู้ที่มาใช้สิทธิในการเลือกตั้ง จากนั้นก็จะจ่ายบัตรเลือกตั้งให้กับท่าน และจะ อกท่านว่า ท่านจะต้องเข้าไปในช่องหรือซุ้มไหนแต่เพียงผู้เดียว ท่านต้องขีดกากะบาทหน้าชื่อที่ ท่านต้องการเลือก สิ่งที่สำคัญคือ อย่าทำเครื่องหมายใดๆทั้งสิ้นลงในบัตรเลือกตั้งเพิ่มเติมเป็น อันขาด เพราะจะทำให้บัตรนั้นเป็นโมฆะ จากนั้นพับบัตรเข้าด้วยกัน โดยพับส่วนที่มีข้อความเอา ไว้ข้างใน แล้วนำไปใส่กล่องเลือกตั้งที่เตรียมเอาไว้ ไม่อนุญาตให้คณะกรรมการเลือกตั้ง หรือบุคคล อื่นๆในสถานที่นั้น เห็นว่าท่านได้ทำการเลือกผู้ใด

ในเขตเทศบาลที่ใหญ่ๆนั้น จะมีรายชื่อและชื่อพรรคอย่างละเอียดแสดงไว้ในบัตรเลือกตั้ง แต่ใน เขตเทศบาลเล็กๆ ผู้เลือกตั้งจะเป็นผู้เขียนชื่อของผู้ที่ต้องการเลือกลงไปในบัตรเอง โดยจะเขียน เป็นลำดับหนึ่งและสองตามลำดับตามที่ท่านต้องการเลือก หากท่านเกรงว่าจะลืม ก็อนุญาตให้นำรายชื่อของผู้สมัครเข้าไปในซุ้มได้

สำหรับการเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนั้น ผู้เลือกตั้งจะต้องเขียน หรือประทับตราเป็นลายลักษณ์อักษร ตรงบริเวณที่ท่านต้องการเลือก ทางสำนักงานอำเภอจะเป็นผู้ให้รายละเอียด เกี่ยวกับการเลือกตั้งในลักษณะนี้ให้กับท่าน

การเลือกตั้งจะสิ้นสุดลงในเย็นวันเสาร์ของวันที่ 27 พฤษภาคม และสถานรับเลือกตั้งจะปิดเวลา 22:00 น. ผลของการเลือกตั้ง จะแจ้งผ่านสื่อสารมวลชน สำหรับบัตรที่เป็นโมฆะจะถูกนับต่างหาก และจะทำการแจ้งยอดบัตรเสียให้ทราบด้วยเช่นกัน 

Sto­val